E ticaret ile alakalı mevzuat

Standart

E Ticaret faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların uyması gereken yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin kapsamında ticaret hukuku, borçlar hukuku, tüketicinin korunması, vergi hukuku, elektronik haberleşme konusunda düzenlemeler,
elektronik imza, internette yapılan yayınlara ilişkin düzenlemeler ve fikri sınaî hakların korunması gibi alanlar yer almaktadır.
Yeni Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte elektronik ortamda yapılan işlemler ticari hayatta hukuki dayanağını kazanmıştır. Ticaret Kanunu gibi genel nitelikte çoğu
uyuşmazlıkta uygulanabilecek bir kanuna elektronik ortama ilişkin kavramlar yerleştirilmiştir.
Ülkemizde e-ticareti ilgilendiren hükümlerin yer aldığı düzenlemeler;

eticaret kanalından ihracat

Standart

E ticaret kanalından ihracat

Türkiye, en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltmak için ihracatını devamlı arttırmak isteyen ve bu yönde başarılar elde eden bir ülkedir. Bununla birlikte Türkiye,
gerek şirketten tüketiciye, gerek şirketler arası e-ticareti ihracat yolunda yeterince kullanamamaktadır. Bir perspektif vermek gerekirse BKM verilerine dayanarak, sanal POS’ların değer olarak sadece %1’i yurtdışı kartlar üzerinden gerçekleşmektedir.
e-ticaret yoluyla ihracatın potansiyelini yakalayamamasının önündeki sorunları üç
başlıkta ele alabiliriz:
• Yurtdışı pazarlarla ilgili sorunlar: Yurtdışı pazarlarla ilgili sorunlar: Bunların başında yurtdışı e-ticaret tüketicilerinin
aradıkları ürünleri kendi ülkelerinden güvenle almaları, olası durumlarda iade sorunları yaşamaktan çekinmeleri ve nakliyenin vakit alması ve maliyeti olması gelmektedir.
• e ticaret sitelerinin kendi sorunları ticaret sitelerinin kendi sorunları ticaret sitelerinin kendi sorunları: Bu sorunların arasında yurtdışı tüketicisinin veya şirketlerinin ilgisini çekecek çeşitliliği ve fiyat cazibesini sunabilecek büyüklükte pazaryeri olmaması, internet sitelerinin çoğunda yabancı
dil seçeneğinin, hatta yurtdışına sevkiyat seçeneğinin bulunmaması sayılabilir

• Mevzuat ile ilgili sorunlar: İleride mevzuat bölümü Mevzuat ile ilgili sorunlar nde daha detaylı değinileceği
gibi, “hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 150
kilogramı ve değeri 7.500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile aynı  miktar ve değeri geçmeyene serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve
mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemleri posta idaresi ile Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili
kılınabilir”. Yurtdışına mal gönderimini kolaylaştırıcı olan bu maddenin, yurtdışına satılmış malın iadesi durumlarında karşılaşılabilecek gümrük sorunlarının çıkmaması açısından, ithalat mevzuatına da yansıtılmamış olması, sektör oyuncularıyla yapılan görüşmelerde iyileştirmeye açık bir alan olarak dile getirilmiştir.
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetler Turquality programı kapsamına alınmıştır. Bu tanımdan hareketle Türk e-ticaret şirketlerinin kendi markalarına ait ürünleri
pazarlamamaları bu firmaları kapsam dışında bırakmaktadır. Diğer taraftan, bu kuruluşların herhangi bir dış ticaret şirketi kurmaları halinde, Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) ve Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş desteği gibi destek programlarından çalışmalarında yararlanmaları mümkün olabilmektedir. Hizmet ihracatçısı firmalar arasında sayılabilecek internet firmaları da Turquality programı kapsamında değil, ancak, benzeri
teşvik mekanizmalarını içeren Marka programı kapsamında değerlendirilebilmektedirler.
Bu tür mevzuat sıkıntıları e-ticaret şirketlerinin, ihracatı, kağıt üstünde cazip gözükse de bürokratik yükü fazla olduğu için uygulamada tercih etmemelerine yol açmaktadır.
2012 yılında çıkarılan Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde bilişim sektörüne yönelik verilen desteklere internet üzerinden sanal
ürün ve hizmet ihracatı da dahildir. Tebliğin amacı Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi
için Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına dair
usul ve esasları belirlemektir. Genel olarak bu tebliğ ülkemizin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerini artırmak ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü geliştirmek
amacıyla sağlık turizmi, bilişim, film ve eğitim sektörlerine verilen “pazara giriş”, “yurt dışı tanıtım”, “yurt dışı birim”, “belgelendirme”, “alım heyeti” ve danışmanlık desteklerini
kapsar. Bu tebliğde geçen bilişim şirketi olarak “Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirketi” kastedilmektedir.

Destek verilecek “film” ise “belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkıda sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon
dizisi”dir. Tebliğin bilişim sektörüne ve film sektörüne yönelik destekleri içeren maddeleri Ek-28’de yer almaktadır.

İşletmeden Tüketiciye Eticaret

Standart

İşletmeden Tüketiciye Eticaret

Satıcının Bakış Açısı

Türkiye’de e-ticaret pazarının gelişmesi için pazara ürün ve hizmet sunan satıcıların
sayısında artış olması gerekmektedir. Bugün özellikle küçük işletmelerin e-ticaretteki varlıkları çok sınırlıdır; ancak Gittigidiyor gibi pazaryerleri aracılığıyla ürünlerini satmaktadırlar. Satıcı bakış açısından e-ticaretin gelişmemiş olmasının sebepleri:

• Satıcıların internette satış olanaklarından haberdar olmaması:

işletme sahipleri geleneksel satış yöntemleriyle satış yapmaktadır. İnternetin onlar için alternatif bir kanal olabileceğinden haberdar değildirler.

• Satıcıların internette satış için becerisine sahip Satıcıların internette satış için becerisine sahip sine sahip olmaması: olmaması: olmaması: Küçük işletme sahipleri
internet kullanımı, internet sitelerinin ve satışla ilgili iş süreçlerinin yönetimi konusunda bilgili değildir

• Satıcıların teknik altyapı eksikliği: Küçük işletmeler arası Satıcıların teknik altyapı eksikliği: nda internet erişimi

yaygın değildir ve çoğu işletmenin internet sitesi bile yoktur. Ayrıca internet

sitesinden satış yapabilmek için e-ticaret altyapısı (işlem platformu/yazılımı) olmalıdır. İnternetten ödeme kabul edebilmek için bankalardan sanal POS almak
gerekmektedir. Sanal POS bir nevi kredi ürünü olduğu için bankalar sanal POS verirken şirketleri kredi değerlendirme sürecinden geçirmektedir; küçük işletme için sanal POS almak oldukça zordur. Sanal POS haricinde küçük işletmelerle
tüketiciler arasında işlem gerçekleşmesi için kullanılabilecek alternatif ödeme platformu (PayPal haricinde) bulunmamaktadır.
• Aracı platform (pazaryerleri) eksikliği: Farklı sektörlerdeki Aracı platform (pazaryerleri) eksikliği: küçük işletmelerin ve
satıcıların ürün ve hizmetlerini sunabilecekleri /listeleyebilecekleri pazaryeri /platform çeşitliliği ve sayısı sınırlıdır.
Bu alanlarda gelişmeler yapılması henüz internette ürün ve hizmet pazarlayamayan kişilerin, özellikle bayanların, engellilerin, emekli/yaşlıların pazara satıcı olarak katılmasını teşvik edecektir. Bu katılım hem ülke içinde hem de yurt dışı pazarlarda yerel ürünlerin piyasaya sunulmasını sağlayacak ve uluslararası pazarlarda da Türkiye’nin ve yerel ürünlerin bilinirliğinin, itibarının artmasını sağlayacaktır.

E ticaret için Yeni Ödeme Sistemleri

Uygulamaları ygulamaları ygulamalarıİşletmeden tüketiciye e-ticarette kullanıcıların güvenlik endişelerini gidermek amacıyla teknolojik gelişmelerin de desteğiyle yeni ödeme araçları /sistemleri geliştirilmiştir.
Türkiye’de e-ticaretin başlamasıyla birlikte kullanıcıların güvenlik ve kredi kartı dolandırıcılığı endişelerini hafifletmek amacıyla bankalar “Sanal Kart” geliştirmişlerdir.
Aynı zamanda yurt dışında yaygın kullanılan PayPal Türkiye’de kullanıcılar tarafından kabul görmeye başlamış, hatta PayPal Türkçe internet sitesini açmıştır. Daha sonra 3D
Secure sistemi, mobil ödeme platformu da sunan 3pay Mikro Ödeme, Pay U (Türkiye) ve
BKM Express gibi sistem /ürünler kullanılmaya başlamıştır.
Türkiye’de e-ticaret için kullanılan ödeme sistemlerinde genelde bir kredi /banka kartı
işlemde direk kullanılmakta veya kredi/banka kartı bilgileri önceden bir sistemde
kaydedilerek bu bilgilere ulaşım sağlanmaktadır. Sadece mobil ödeme sistemlerinde cep
telefonu aracılığıyla kart bilgisi girilmeden ve kullanılmadan ödeme yapılmaktadır. Bu da e-ticaretin kredi kartı sahibi kişilerle sınırlı kalmasına yol açmaktadır.

Bir başka önemli konu da Türkiye’de halen PayPal haricinde tüketiciden tüketiciye ödemeleri gerçekleştirebilecek (C2C ve P2P) bir ödeme platformu bulunmamasıdır.

Sanal Kartlar

Türkiye’de hemen tüm bankaların internette güvenli alışveriş için sunduğu alternatif olan sanal kart uygulamasının normal kartlara göre tek farkı ise kişinin sanal kartın anlık
limitini belirleyebiliyor olması ve dolayısıyla herhangi bir sahtecilik durumunda belirlenen
anlık limitle sınırlı bir riskle karşı karşıya olmasıdır. Ancak sanal kart kullanımının getirdiği ek külfet de kullandıkça azalan sanal kart limitini yeni alışveriş yapmadan önce tekrar düzenlemektir. Bazı bankalar hem kredi kartına bağlı hem de mevduat hesabına bağlı
sanal kart açma alternatifini sunmaktadır, bu sayede kredi kartı olmayan müşterilerin da havale/EFT ödemesine alternatif olarak sanal kart kullanımı ile internetten alışveriş yapması mümkündür.

İnternet Girişimciliğinin Diğer Girişimciliklerden Farkı

Standart

İnternet girişimciliğinin diğer girişimciliklerden üç önemli farkı vardır:
• Düşük başlangıç sermayesi gereksinimi,
• Düşük işletme giderleri
• Geniş pazarlara ve hedeflenen kitlelere erişim olanağı sağlaması.
Bu faktörler sonucunda internet girişimcileri diğer alanlardaki girişimcilere kıyasla çok

daha hızlı ve daha az sermaye ile büyüme fırsatı elde ederler.

• Düşük başlangıç sermayesi: Düşük başlangıç sermayesi: İşletme başlangıç sermayesi finansman ihtiyacı

doğurduğundan birçok girişimcinin iş kurmasını engelleyen veya zorlayan bir

faktördür. Başlangıç sermayesi sabit maliyetler, kira ve genel giderler, satış ve

pazarlama giderleri, personel maliyetleri ve envanter giderlerinden oluşur.

Internet işletmelerinde fiziksel bir ofis veya mağazaya büyük ölçüde gerek

duyulmaması veya gerek duyulan ofis veya mağazanın daha düşük maliyetli

olması gibi sebeplerden ötürü başlangıç sermayesi diğer alanlardaki işlere göre

daha düşük seviyededir. Buna ek olarak satış ve pazarlama maliyetleri de fiziki

ortamdaki şirketlere göre daha düşük olabilmektedir. Ürünleri veya ürün talebini

test etme ve pazarlama maliyetleri (lansman, marka yaratma harcamaları) sosyal

ağların ve pazaryerlerinin kullanılması, diğer sitelerle ortaklıklar ve arama motoru

optimizasyonu (SEO) gibi daha düşük maliyetli veya değişken yapıda olmasından dolayı avantajlıdır.

Düşük başlangıç  sermayesi Açıklama

▪ Ofis veya mağaza gereksinimi olmaması veya düşük maliyetli

lokasyonlara açılması

▪ Satış ve pazarlama maliyetlerinin Sosyal ağlar ve diğer internet

siteleriyle ortaklıklar sayesinde düşürülmesi

▪ Çoğu internet iş modelinde envanter, kira, sigorta, vergi, elektrik

gibi maliyet kalemlerinin internet dışı işlere göre düşük olması

Düşük sabit ve

değişken maliyet

kalemleri

Geniş pazarlara ve

hedeflenen kitlelere

erişim

▪ Zaman ve mekandan bağımsız olarak geniş müşteri kitlelerine

erişim

▪ Daha net tanımlanabilen hedef kitleye ulaşım kolaylığı (Arama

motoru optimizasyonu ve internet reklamcılığı ile)
• Düşük işletme giderleri: Düşük işletme giderleri: giderleri: Başlangıç aşamalarının sonrasında da, internet

kuruluşlarının işletme giderleri daha düşük maliyet yapısında olabilmektedir.

Envanter, kira, sigorta, vergi, elektrik gibi maliyet kalemlerinin internette yapılan

işlerde hiç olmaması veya düşük olması, internet girişimciliğinin işletme

giderlerinin daha düşük olmasına imkan vermektedir. Buna örnek olması

açışından yurtdışında perakende sektöründe faaliyet gösteren bir internet

mağazası ile fiziki mağazanın ana işletim giderleri karşılaştırılmıştır. Perakende

alanında internet mağazasının fiziki mağazaya göre özellikle düşük kira

ihtiyacından dolayı 14 puan avantajı olduğu görülebilmektedir (Şekil 2).

Şekil 2 Fiziki mağaza ile internet mağazası maliyet karşılaştırması

GİYİM PERAKENDE MODELİ

Tipik bir internet girişimi ve geleneksel mağazanın maliyetleri

Net satışın yüzdesi

Geleneksel mağaza İnternet mağazası

• Kira

• Bilişim

Teknolojileri

• Elektrik

• Isıtma

• Su

Net satışlar

Mağaza

işletim

giderleri
Pazarlama ve genel yönetim giderleri
Kargo
giderleri
Satılan mallar
maliyeti ve kar
• Geniş pazarlara ve hedeflenen kitlelere Geniş pazarlara ve hedeflenen kitlelere ve hedeflenen kitlelere erişim: erişim: erişim: İnternetin, gider tarafında yarattığı
avantajlara ek olarak gelir ve müşteri kazanımı tarafında da önemli avantajları
mevcuttur. Geleneksel yollarla ulaşılabilecek müşteri kitlesinden (örneğin mahalle
veya şehir) çok daha geniş bir müşteri kitlesine arama motorları, sosyal ağlar,
pazaryerleri gibi mecralarda ulaşabilme imkanı ve günün 24 saati ve haftanın 7
günü mekandan bağımsız bir şekilde erişilebilir olması sağlam değer önerisi olan
girişimcilere gelir yaratma fırsatları doğurur. Geniş kitle ulaşımının yanında, hedef
kitleye değişken maliyet ile ulaşma fırsatları internet pazarlamasıyla (arama
motorları, yerel pazarlama) mümkün olabilmektedir.
Bu üç faktör sebebiyle internet, girişimciliğe çok uygun bir ortam hazırlamakta ve
girişimcilerin fikirlerini düşük maliyetler ile test edip büyümelerine imkan vermektedir.
İnternetin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendiren şirketlere iyi bir örnek hızlı

büyümesiyle Amazon.com’dur. Tamamıyla internetten satış yapan Amazon.com 2006-

2011 yılları arasında yıllık ortalama %35’le büyürken, geleneksel kanallarla internet

kanalını birleştiren rakiplerinin ortalama büyümesi %6 civarında kalmıştı

Şekil 3 Amazon ve diğer geleneksel perakendecilerin karşılaştırılması

çankaya escort kızılay escort eryaman escort cebeci escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan izmir escort